Starší žiaci pravidelne pomáhajú mladším spolužiakom ako mentori

Kategória:

„Školský rok 2016/2017 sme vyhlásili na našej škole rokom tolerancie, v rámci ktorého sme spustili tzv. program mentorov. Na začiatku školského roka špeciálny pedagóg, Ildikó Kásaová a výchovný poradca, Monika Kulcsárová oslovili našich gymnazistov s možnosťou ponúknuť svoju pomoc tým žiakom ZŠ alebo gymnázia, ktorí z niektorých predmetov neprospievajú, potrebujú individuálny prístup či tempo k osvojeniu si učiva, resp. jeho prehlbovaniu. 36 gymnazistov sa zapojilo do tejto dobrovoľnej činnosti, stali sa mentormi 62 žiakov ZŠ a Gymnázia. Počas školského roka týždenne raz im venovali hodinu zo svojho času. Pomáhali im pri písaní domácich úloh, pri príprave na písomky, slohové práce, testy, alebo im vysvetlili ešte raz prebraté učivo. Žiakom niekedy stačilo darovať úsmev, úprimný pohľad, byť zvedavý na ich každodenné problémy. Individuálny prístup týmto žiakom pomohol zlepšiť sa, mať lepší prospech na koncoročnom vysvedčení. Tí, ktorí boli mentormi, zažili počas roka, aké je ušľachtilé darovať iným zo svojho času, talentu.“

List napísala Alžbeta Iróová – zástupkyňa riaditeľa, skutok vykonali v šk. roku 2016/2017 žiaci Základnej školy a Gymnázia s VJM, Dunajská 13, Bratislava