Deti sa zapojili do školského projektu Hrdina bežného dňa

Kategória:

„Projekt Hrdina bežného dňa – Hľadáme dobrý skutok! V tomto školskom roku sme sa rozhodli hľadať dobré skutky v našej škole, a tým ukázať, že dobro nevíťazí len v rozprávkach. Projekt prebiehal v mesiacoch september 2016 až marec 2017. Do projektu sa zapojili deti s ľahkým mentálnym postihnutím z 2. – 9. ročníka, prípravné ročníky a žiaci praktickej školy. V týchto triedach bola umiestnená krabička s označením Hrdina bežného dňa s predtlačenými lístočkami. Každý mesiac si na triednickej hodine žiaci spolu s triednou učiteľkou/učiteľom porozprávali o tom, aké dobré skutky v škole vykonali ich spolužiaci. Potom sa spoločne dohodli na mene spolužiaka a skutku, ktorý napísali na lístoček. Lístoček pripli na nástenku na školskej chodbe. Na konci mesiaca určená trieda spolu so svojou triednou učiteľkou/učiteľom vybrala zo všetkých pripnutých lístočkov najkrajší dobrý skutok v danom mesiaci – jeho vykonávateľ sa stal finalistom, ktorý postúpil do záverečného hlasovania. Hrdina tohto skutku dostal malú odmenu. V tomto školskom roku bolo do súťaže prihlásených 52 dobrých skutkov našich žiakov! Do záverečného kola postúpilo sedem finalistov. Hlasovaním dospelých i detí sa určil najkrajší dobrý skutok v tomto školskom roku. Stal sa ním skutok Adama Tótha z praktickej školy, ktorý daroval svoje obľúbené hračky a knižky pre deti do špeciálnej materskej školy. Veríme, že projekt prispel k šíreniu dobra medzi žiakmi a učiteľmi tejto školy a taktiež k integrácii postihnutých detí do spoločnosti.“

List napísala Mgr. Hana Macková – pedagóg, skutok vykonal kolektív, v šk. roku 2016/2017 žiaci 2. až 9. triedy, Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza